چهارشنبه 2 خرداد 1403  

معرفی

توانمند سازی.


واحد آموزش و توانمندسازی کارکنان
 
 

ملک تاج خرم

مسئول واحد آموزش و توانمندسازی کارکنانشرح وظایف :
 
-تهیه خط مشی های سیستم آموزشی 
-برنامه ریزی و نظارت برنیاز سنجی آموزشی واحدهای تابعه و هماهنگی آن با سازمان مدیریت 
-برنامه ریزی و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی (دوره های حضوری ،غیر حضوری ) 
-نظارت برسر فصل های آموزشی
-درخواست مجوز برگزاری دوره ،دریافت مجوز برگزاری دوره از واحد آموزش دانشکده ، تمهیدات قبل از اجرای دوره   ، نظارت و مراقبت بر نحوه برگزاری دوره های آموزشی ،ثبت دوره  های آموزشی برگزارشده در شناسنامه آموزشی پرسنل
-تهیه و صدور شناسنامه های سالیانه آموزشی کارکنان برطبق ضوابط و مقررات جاری و گرفتن تاییدیه از واحد آموزش دانشکده جهت درج در پرونده پرسنلی
شناسایی و ارزیابی ،نظارت برعملکرد مدرسین و اساتید دوره های آموزشی 
-شرکت در کمیته ها ،کنفرانسها،کمیسیونها وسمینارهای مربوطه
-تلاش در جهت ارتقاء دانش شغلی و رفع نقاط ضعف
-تلاش در جهت انتقال تجارب شغلی به همکاران تازه وارد
-تلاش در جهت بهبود فرایند و نحوه انجام کار و ارائه پیشنهادات سازنده
-پاسخ گویی به ارباب رجوع در موضوعات مربوط به حوزه کاری 
-تعامل و همکاری مستمر و بهینه با سایر واحدها تابعه در جهت انجام به موقع و مناسب کار
-بررسی مدارک کارکنان جهت اعطاءامتیازات ناشی از طی دوره های آموزشی
-بررسی و تهیه شناسنامه آموزشی جهت کارکنانی که قرار است در کمیته طرح ارتقاء مسیر شغلی کارکنان مطرح شود.
-اولویت بندی افراد جهت معرفی به دوره های آموزشی
-هماهنگی و معرفی پرسنل تحت پوشش جهت شرکت در دوره های بدو خدمت و حین خدمت کارکنان به منظور افزایش سطح دانش ،بینش و مهارتهای آنان