چهارشنبه 2 خرداد 1403  

معرفی

واحد بهداشت خانواده.

میترا ارندان

مسئول واحد بهداشت خانواده

الهه راسخی نیا

کارشناس باروری سالم و جمعیت

شیرین احسانی پور

کارشناس سلامت مادران

عصمت شریفی

کارشناس سلامت مادران

کلثوم عامری

کارشناس سلامت کودکان

طاهره دارابی

کارشناس سلامت کودکان

الهام افراسیابی

کارشناس سلامت میانسالان

زهرا یونسی

کارشناس سلامت سالمندانشرح وظایف کارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده

الف )‌‌ برنامه ريزي و مدیریت

-رهبری و مدیریت تدوين طرح های  عملياتي در سطح ستاد شهرستانها در خصوص باروری سالم و مراقبت مادران  ، سالمندان ، کودکان ، شیر مادر و تغذیه  و .....

-رهبری و مدیریت تدوين طرحهاي مداخله اي بر حسب ضرورت در خصوص کلیه ارائه خدمات بهداشت باروری   

-برنامه ريزي ،‌اجرا و ارزشيابي مناسبت هاي سلامت معاونت

-رهبری و مدیریت بر  تدوین طرحهای ارتقای کیفیت

-رهبری و مدیریت  بر تدوین تحقیقات بهداشتی

-رهبری و مدیریت  بر جمع آوري تحليل ، و ارائه اطلاعات و گزارش در زمينه برگزاری کارگاهها  و جلسات اموزش  و تدریس موارد بهداشت خانواده

-رهبری و مدیریت  بر تجزيه وتحليل آمار و ا طلاعات ارسالي به   مراكز ومقايسه با حد انتظار و فعاليت دوره مشابه قبل

ب ) نظارت و پايش

-نظارت بر چگونگی انجام پايش فعاليت هاي مراكز بهداشتي درماني در خصوص باروری سالم و سرطانهای شایع

-نظارت بر چگونگی پايش فعاليت هاي پایگاههای بهداشتی در خصوص باروری سالم و سرطانهای شایع

-نظارت بر چگونگی پايش فعاليت هاي مطب های خصوصی در خصوص باروری سالم و سرطانهای شایع

-نظارت بر چگونگی پايش فعاليت هاي مراکز ارائه دهنده مشاوره قبل از ازدواج

-نظارت بر چگونگی پايش فعاليت هاي استریلیزاسیون واحد مامائی مراکز تابعه

-نظارت بر چگونگی پايش فعاليت هاي مراكز بهداشتي درماني در خصوص ارائه خدمات مادران باردار  (مراقبت هاي قبل، حين و پس از زايمان )

-نظارت بر چگونگی پايش فعاليت هاي پایگاههای  بهداشتي در خصوص ارائه خدمات مادران باردار (مراقبت هاي قبل، حين و پس از زايمان )

-نظارت بر چگونگی پايش فعاليت هاي مراكز بهداشتي درماني و پایگاههای  بهداشتي در خصوص ارائه خدمات کودکان ، تغذیه و سالمندان

-نظارت بر ارسال دستور العملهای اجرائی به مراكز بهداشتي درماني   ،پایگاههای بهداشتی و مطب های خصوصی

-نظارت بر چگونگی انجام طرحهای تحقیقاتی

-نظارت بر چگونگی اجرای طرحهای مداخله ای در خصوص افزایش کیفیت ارائه خدمات به مادران باردار (مراقبت هاي قبل، حين و پس از زايمان ) ، باروری سالم ، کودکان و.......

-نظارت بر چگونگی پیگیری موارد مرگ مادر و کودک

-نظارت بر توزیع نیروی انسانی

ج ) هماهنگي

-هماهنگي درون بخش :

-هماهنگي با واحد های آموزش بهداشت ، گروه بهداشت محیط  ، بهداشت مدارس وگسترش و..... بر حسب ضوررت فعالیت

-هماهنگي با مراکز و پایگاهها و مطب های خصوصی بر حسب ضرورت

-هماهنگي برون بخش :با سایر نهاد ها در صورت لزوم

د ) اقدامات اجرائي

-رسيدگي به شكايات مردمي درزمينه باروری سالم و سرطانهای شایع و مشاوره قبل از ازدواج و ارائه خدمات به  مادران باردارو ......

-رسيدگي به شكايات پرسنل بهداشتی

-همکاری در طرحهای بهداشتی تحقیقاتی

-تشکیل کلاس و جلسات آموزشی جهت پرسنل شاغل

و) پشتيباني

-پيگيري اعتبارات بهداشت خانواده

-بررسی و تائید  اقلام باروری سالم  مورد نیاز  بر حسب بر آورد کارشناسان باروری سالم

-پيگيري جهت خرید  تجهيز ات مورد نیاز بر حسب بر آورد کارشناسان بهداشت خانواده

-بررسي و تائید  داروهاي پيشگيري از بارداري هر سه  ماه يكبار جهت اعلام به معاونت بر حسب بر آورد کارشناسان تنظیم خانواده

-تائید  نياز دفاتر و  فرمهاي تنظيم خانواده و بوکلت مادران  و.... جهت واحدهاي محيطي مراكز تابعه  بر حسب بر آورد کارشناسان بهداشت خانواده و اعلام به معاونت

-تائید  میزان مورد نیاز قرص و قطره   آهن و مولتی ویتامین    و قرص اسید فولیک در  ستاد شهرستانها جهت توزیع در مراکز بر حسب بر آورد کارشناسان بهداشت خانواده

ز) ارزشيابي

-ارزشيابي کمی و کیفی  ارائه فعالیت های باروری سالم ، و مراقبت مادران و ..... براساس بخشنامه هاي كشوري در مراكز بهداشتي   درماني ،  پایگاههای بهداشتی و مطب های خصوصی

-ارزشیابی پرسنل بهداشت خانواده بصورت سالیانه

-ارزشیابی میزان دسترسی به اهداف مد نظر در برنامه های عملیاتی تنظیم ، مادران و ...

ط) عضويت دركميته ها ، كميسيون ها، شوراها وجلسات كارگروه وگروههاي كارشناسي


شرح وظایف کارشناس باروروی سالم و جمعیت

-ترویج مفاهیم آموزشی در خصوص اهمیت ازدواج مناسب واهمیت فرزندآوری سالم

-تلاش در جهت ارتقای آگاهی زوجین در ابتدای زندگی زناشویی با هدف ارتقای رضایتمندی از زندگی زناشویی

-مشاوره در راستای افزایش بارداری های اردی وبرنامه ریزی شده

-مشاوره در راستای کاهش میانگین فاصله زمانی بین فرزندان

-مشاوره در راستای کاهش میانگین فاصله زمانی بین ازدواج وفرزند اول

-مشاوره در راستای کاهش بارداری های پرخطر

-مشاوره در راستای کاهش سقط غیرقانونی وغیرشرعی

-تامین خدمات باروری سالم در راستای سلامت مادر وکودک

-ارتقای دانش ونگرش وعملکرد جامعه در زمینه عوامل مستعد کننده ناباروری

-تشخیص اولیه زوجین ناباروروارجاع آنان به سطوح بالاتر

-ارتقا وبهبود شاخص های مرتبط با سلامت مادران وکودکان با تاکید برفرزندآوری سالم

-همکاری ونظارت برجمع آوری ،طبقه بندی ،تجزیه وتحلیل اطلاعات وآمارهای موجود در زمینه گروههای هدف سلامت خانواده(باروری سالم وجمعیت)

-تهیه وتدوین برنامه های عملیاتی

-تهیه دستورالعمل های اجرایی مرتبط با برنامه باروری سالم

-پیشنهاد واجرای طرح های تحقیقاتی کاربردی به منظور شناخت مشکلات وبررسی وضع موجود در رابطه با گروههای هدف برنامه باروری سالم

-همکاری ونظارت برتهیه چک لیست ها واستاندارد سازی فرایندها

-ارائه نقطه نظرات وپیشنهادات به دفتر سلامت خانواده وجمعیت به منظور بهبود وضعیت باروری سالم

-تلاش وپیگیری تامین منابع مالی ،انسانی وتجهیزات مورد نیاز برنامه سلامت باروری

-توزیع کنتراسپتیوها بین مراکز شهرستان

-جلب مشارکت سایر بخش ها ی توسعه به منظور کاهش یا رفع مشکلات برنامه باروری سالم

-تلاش در جهت ارتقای آگاهی ومهارتهای عملی موردنیاز از طریق شرکت در کارگاهها،سمینارهاومطالعه کتب هاو...

-تلاش وپیگیری جهت تامین منابع علمی موردنیاز برنامه باروری سالم

-پایش فعالیت های انجام شده توسط کارشناسان واحد سلامت خانواده

-ارائه پیشنهاد وپس خوراند به منظور رفع مشکلات شناسایی شده در پایشها

-ارائه گزارش فعالیت های انجام شده به سطوح بالاتر

-همکاری در اجرای سایر برنامه های بهداشتی خارج از محدوده واحد سلامت خانواده در صورت نیاز

-جمع بندی آمار ارسالی از مراکز محیطی

-ارسال آمار به واحد بهداشت خانواده معاونت بهداشتی به صورت فصلی

-برنامه ریزی وتنظیم کارگاه ها وکلاسهای آموزشی برنامه سلامت باروری

-هماهنگی با مسئولین مافوق جهت تقدیر از پرسنل فعال در برنامه سلامت باروری

-آموزش پرسنل ستادی-رابطین متخصص ادارات مربیان مهدکودک وپرسنل جدیدالورود

-برآورد میزان داروهای پیشگیری از بارداری

-نظارت بر درخواست داروهای پیشگیری ازبارداری

-برنامه ریزی جهت معرفی افراد جهت انجام توبکتومی درکمیته شهرستانی

-جمع بندی آمار توبکتومی

-همکاری در برآورد حق الزحمه پرسنل گذارنده آیودی وفعال در برنامه توبکتومی

-برنامه ریزی جهت اجرای سالیانه هفته جهانی جمعیت

-هماهنگی با واحدهای محیطی جهت اجرای برنامه های آموزشی طی هفته مذکور

-نظارت وپایش مرکز مشاوره هنگام ازدواج ورفع نواقص آن به صورت فصلی-پایش انبار دارویی شهرستان به صورت فصلی
 

شرح وظایف کارشناس سلامت مادران

-اجرای برنامه های آموزش بهداشت عمومی در سطوح مختلف

-نظارت بر کمیت و کیفیت برنامه های اجرایی مراکز بهداشتی درمانی در حوزه سلامت مادران

-شرکت در برنامه پایش فصلی کسترش

-تجزیه وتحلیل و ارزشیابی اطلاعات مربوط به عملکرد مراکز بهداشتی درمانی در برنامه سلامت مادران

-تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سلامت مادرانم

-شرکت در جلسات .کمسیونها .کمیته های فنی و تخصصی و کمیته های مرگ ومیر مادران و نوزادان

-تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت دربرنامه های بهداشتی مراکز تابعه و ارائه به مسئول واحد بهداشت  خانواده

-هماهنگی و همکاری مداوم با سایر واحد های بهداشتی

-تهیه دستورالعملهای لازم در زمینه اجرای مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران

-نظارت به عملکرد ماما روستا ها و بهورز ماماهای تحت پوشش در شهرستان

-تهیه شاخصهای بهداشتی مربوط به برنامه مادران به تفکیک مراکز و مقایسه شاخصهای بهداشتی شهرستان با شاخصهای استانی

-بازدید از خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی

-برگزاری کارگاههای آموزشی مختلف متناسب با نیازهای شهرستان در سطوح مختلف ماما-پزشک-کاردان و کارشناس

-تامین و توزیع فرمهای مراقبتی و دفاتر مربوط به اجرای برنامه سلامت مادران

-برگزاری دوره های بازاموزی جهت بهورز ماماو ماما روستاهای تحت پوشش

-پیگیری مستقیم مادران پر خطر شهرستان و گزارش به معاونت بهداشتی و معاونت درمانی دانشگاه

-توجیه نیروهای بدو استخدام (کاردارن یا کارشناس بهداشتی ماما- پزشک)

-تهیه و توزیع رسانه های آموزشی مورد نیاز در برنامه مادران در سطوح مراکز بهداشتی درمانی

-هماهنگی با معاونت درمان  شهرستان و تعمیم برنامه مادران بر اساس مراقبتهای ادغام یافته سلام مادران به بخش خصوصی

-هماهنگی با سایر شهرستانها دراعلام مادران باردار انتقال یافته و پیگیری به موقع مادران باردا رمهاجر

-ارسال اسامی ماردان باردار نشاندار شهرستان به کلیه بیمارستانها و معاونت بهداشت و معاونت درمان

-پیگیری روزانه مادران باردار پر خطر ترخیص شده از کلیه بیمارستانهای سطح شهر و اطلاع به کلیه مراکز شهری  و روستایی تحت پوشششرح وظایف کارشناس سلامت نوزادان

- همکاری در تدوین برنامه استراتژیک وعملیاتی واحدوتهیه گزارش عملکرد  وارسال به سطوح بالاتر                                   

- شناخت مراکز تحت پوشش (موقعیت جغرافیایی- جمعیت و مراکز و پرسنل و..                                                                                              

- سازماندهی ونظارت بر مراقبت نوزاد در مرکز مراقبت 3تا 5 روز همزمان با غربالگری تیرویید                                      

- پایش برنامه مراقبت از نوزاد در مراکز بهداشتی ودرمانی                                                                                       

- تهیه رسا نه  آموزش در خصوص مراقبت از نوزاد                                                                                              

- پیگیری تکمیل وارسال فرم ثبت اطلاعات مراقبت نوزاد خارج بیمارستان در مرکز بهداستی ودرمانی به صورت ماهانه وارسال  به معاونت بهداشت                                                                                                                                     

- هماهنگی با بیمارستانهای تحت پوشش درخصوص فاکس اسامی نوزادن در معرض خطر از نظر انجام رتینوپاتی واسامی نوزاد ترخیص شده با رضایت شخصی جهت پیگیری این موارد                                                                               

- پیگیری تکمیل فرم مراقبت نوزاددر معرض خطر در مراکز بهداشتی درمانی وارسال به معاونت بهداشت در پایان هر ماه      

- پیگیری موارد مرگ نوزادان در بیمارستان واطلاع به سطوح بالتر وبرسی علل مرگ نوزاد شهرستان در غالب کمیته مرگ نوزاد به صورت فصلی                                                                                                                                     

- برآورد تجهیزات وفرم های مورد نیازوپیگیری جهت خرید وتوزیع                                                                       

- انجام سایرامور محوله تحت نظر مسول واحد                                                                                                                                              

- شرح وظایف کارشناس کودکان واحد بهداشت خانواده درخخوص شیر مادر                                    

- همکاری در تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی واحد و تهیه گزارشات عملکرد طبق ضوابط موجود و ارسال به سطوح بالاتر                                 

- شناخت مراکز تحت پوشش (موقعیت جغرافیایی- جمعیت و مراکز و پرسنل و....)                                                                                                

- شناخت حیطه و شرح وظایف سایر واحدهای ستاد و هماهنگی درون بخشی جهت تامین اقلام مورد نیاز برنامه و پیشبرد اهداف برنامه کودکان         

- پایش وارزیابی فرآیند شیر مادر  درمراکز تحت  پوشش شهرستان                                                                                               

- تامین اقلام مورد نیاز برنامه وپیشبرد اهداف برنامه شیر مادر                                                                                                                                 

- تهیه گزارش بازدید واعلام به سر پرست واحد وپیگیری موارد نفص تارفع موارد                                                                                                     

- برگزاری کارگاه درون بخشی وبرون بخشی وبرگزاری مناشسبت ها جهت نیل به اهداف برنامه عملیاتی                                                                   

- پیگری برگزاری کارگاههای آموزشی 20 ساعت شیر مادر جهت کلیه مراقبین و36 ساعت جهت     پزشکان                                                                  

- همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی وپژوهشی                                                                                                                                                  

- پیگیری گزارش مشکلات مراکز وواحدهای تابعه وپیگیری موارد مرتبط                                                                                                              

- جمع آوری آمار عملکرد مراکز وشاخص های مربوط به تغذیه انحصاری با شیر مادر   به صورت 6 ماهه                                                                                          

- نظارت بر مرکز مشاوره شیر مادر در مراقبت اول 3تا5 روز وشناخت کودکان نیازمند تجویز شیر مصنوعی با توجه به دستورالعمل                               

- برآورد نیاز کوپن شیر مصنوعی وهماهنگی با معاونت فغذا ودارو جهت دریافت کوپن                                                                                         

- برآورد نیاز قوطی شیر جهت تجویز موارد شیر مصنوعی در مراکز روستایی                                                                                                           

- ارزیابی مجدد بیمارستان های دوستدار کودک به صورت سالیانه وتکمیل چک لیست                                                                                              

- هماهنگی با بیمارستانها جهت برگزاری کارگاه شیر مادر در بیمارستان                                                                                                                 

- آموزش به نیروهای بدو خدمت                                                                                                                                                                            
- انجام سایر امور محوله تحت نظرمسول واحد
 

شرح وظایف کارشناس سلامت کودکان

- همکاری در تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی واحد و تهیه گزارشات عملکرد طبق ضوابط موجود و ارسال به سطوح بالاتر

- شناخت مراکز تحت پوشش (موقعیت جغرافیایی- جمعیت و مراکز و پرسنل و.... )

- شناخت حیطه و شرح وظایف سایر واحدهای ستاد و هماهنگی درون بخشی جهت تامین اقلام مورد نیاز برنامه و پیشبرد اهداف برنامه کودکان

- پایش و ارزیابی فرایند های بهداشت خانواده در مراکز ، تهیه گزارش بازدید و اعلام به سرپرست واحد و پیگیری موارد نقص تا رفع موارد

- پایش بیمارستان های تحت پوشش ازلحاظ نظام مراقبت مرگ کودکان 1تا59 ماهه ( هربیمارستان یک باردرسال)

- آنالیزپایش ها ،آماروارسال به سطوح بالاتر وپایین ترهرشش ماه انجام مداخلات لازم جهت ارتقاء شاخص ها

- هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی وبرگزاری مناسبت ها جهت نیل به اهداف برنامه عملیاتی و برگزاری کمیته کودک سالم ، مانا ، مرگ کودکان 1تا 59ماهه هرسه ماه یکبار وهماهنگی با واحدهای ستادی

- برنامه ریزی و برگزاری کارگاه آموزشی ( مراقبت های ادغام یافته کودک سالم ، مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال ، ارزیابی تکامل کودکان ، مانا با اهمیت پیشگیری ازسوانح وحوادثدرکودکان ) جهت پزشکان وکارشناسان

- تلاش در اعتلای سطح علمی وشرکت درکارگاه ها وکلاس های آموزشی

- آموزش به نیروهای بدوخدمت

- همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی

- جمع آوری واستخراج آمار عملکرد واحدهای محیطی و آنالیز ( آمار اطلاعات مراقبت ادغام یافته کودک سالم ، غربالگری تکامل کودکان ، ،آمار جمع بندی اطلاعات کودکان 2ماهه تا 5ساله ، آمار اطلاعات مانا درشیرخواران زیر2ماه ،آمار مراقبت نوزادی هرسه ماه وشاخص برنامه کودکان هرشش ماه ) وارسال فیدبک به مراکز وارسال شاخص ها وگزارشات موردنیاز به سطوح بالا با همکاری مسول واحد درموعدمقرر .

- تهیه گزارشات عملکرد طبق ضوابط موجود و ارائه درجلسات

- برآورد فرم ها، اقلام بهداشتی، تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی برنامه کودکان  و پیگیری تا حصول نتیجه

- پی گیری گزارش مشکلات مراکز و واحدهای تابعه و پی گیری موارد مرتبط

- جمع آوری، گردآوری دستورالعملها ومکاتبات لازم با مراکز

- گزارش دهی مرگ کودکان به سطوح بالاتر وتکمیل پرسشنامه مربوطه وثبت آن درنرم افزار CSO وآنالیز مرگ های 1ماهه تا 59ماهه خارج بیمارستانی و در بیمارستان های تحت پوشش

- هماهنگی با بهزیستی جهت غربالگری تنبلی چشم کودکان ونظارت براجرای آن

- هماهنگی جلسات درون بخشی با سطوح ستادی و محیطی و ارائه راه کار به منظور افزایش آمار و عملکرد و بهبود کیفیت ارائه خدمات کودکان با همکاری مسئول واحد

- تکمیل نرم افزار  CHS ، CHO (برنامه عملیاتی ، تجهیزات ، هسته آموزشی ،  اطلاعات آموزشی پرسنل و..)

- ثبت اطلاعات جمع آوری شده درخصوص شاخص عدالت درسلامت (کم وزنی کودکان زیر5سال  ) درسایت معاونت بهداشتی

- انجام سایرامور محوله تحت نظر مسول واحد

 

شرح وظایف کارشناس سلامت میانسالان

1-مشارکت در برنامه ریزی عملیاتی متناسب با شرایط ونیازهای منطقه ای ومشارکت در تدوین استانداردها دستوروالعملهای اجرایی در چهار چوب ضوابط تعیین شده در خصوص سلامت میانسالان

2-نظارت وبازدید از واحدهای مختلف اجرایی به منظورانطباق با دستورالعملهای صادره وپایش وارزشیابی برنامه ها اجرایی پیش بینی شده سلامت میانسالان

3-کمک در امر تهیه پروتکل های آموزشی برنامه سلامت  میانسالان بر اساس نیازهای منطقه ای بدست آمده از مطالعات بررسی ها

4-همکاری در امر آموزش وبازآموزی نیروی انسانی رده های مختلف بهداشتی استان در خصوص برنامه های  سلامت میانسالان

5-مشارکت دراجرای برنامه های بهداشتی مربوطه وبررسی مشکلات ونا رسایی های موجود وارائه پیشنهاد وراهکارها ی اصلاحی

6-همکاری در تشکیل وشرکت درکمیته های علمی وفنی سلامت میانسالان در صورت نیاز

7-نظارت برنحوه اجرای برنامه های اموزشی سلامت میانسالان در واحدهای محیطی شهرستان

8-کمک در امر اجرای برنامه های آموزش همگانی ونظارت برنحوه اجرای آن

9-مشارکت در طراحی،تهیه وتدوین مفاد وابزار کمک آموزشی مربوطه

10- تلاش وپیگیری در جلب مشارکت در هماهنگی های درون بخشی واقدام لازم برای تامین وتدارک منابع مورد نیاز برنامه های ذیربط

11-مشارکت در باز آموزی مربیان مراکز آموزش بهورزی ونظارت بر نحوه اجرای برنامه های آموزشی سلامت میانسالان

12-مشارکت در طراحی ،پیشنهاد واجرای طرح های تحقیقاتی جهت ارائه راهکارهای اصلاحی

13-تلاش در جهت انجام برنامه های آموزشی گروههای هدف با هماهنگی درون بخشی وبرون بخشی با سایر ارگانها ذیربط (استانداری،آموزش وپرورش،بهزیستی ،شهرداری ،کانون باز نشستگان و...)

14-جمع آوری اطلاعات وامار وتجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده وارائه نتایج به مسئولین مربوطه

16-تلاش در جلب مشارکت وهمکاری گروههای مردمی وداوطلبی جامعه در جهت اجرای هر چه بهتر برنامه

17-تهیه وتنظیم گزارش عملکرد برنامه ها جهت ارائه به مقامات ذیربط

18-تلاش در جهت توسعه وارتقای دانش ومهارت شغلی خود

19-انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام ما فوق

                 

شرح وظایف کارشناس سلامت سالمندان

-تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی سالیانه سلامت سالمندان
- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد برنامه سلامت سالمندان به صورت فصلی و سالیانه
- تنظیم و هماهنگی جهت اجرای برنامه های روز جهانی سالمندان
- نظارت بر عملکرد واحدهای محیطی در زمینه اجرای برنامه سلامت سالمندان
- دریافت آمار ارسالی از مراکز و خانه های بهداشت
-
  بررسی آمارهای دریافتی از واحدهای محیطی
- ارسال پسخوراند در زمینه آمارهای بررسی شده به مراکز و خانه های بهداشت
- ارسال آمار فصلی برنامه سالمندان به واحد سالمندان ستاد دانشگاه
- هماهنگی با واحد سالمندان گروه سلامت خانواده و جمعیت دانشگاه و کارشناس مسؤول برنامه
- آموزش پرسنل محیطی، ستادی رابطین متخصص ادارات در زمینه سلامت سالمندان (طبق برنامه عملیاتی و یا براساس مناسبتهای تقویمی)
- هماهنگی با واحد مشارکتها و دعوت رابطین بهداشتی ادارات و ارگانها جهت شرکت در کمیته سالمندان
- عضویت در کمیته سلامت سالمندان
- آموزش سالمندان
- ارسال آمار آموزشی برنامه سالمندان به واحد سالمندان ستاد دانشگاه

-تدوین مداخلات ضروری بصورت نامه به مراکز محیطی یا هماهنگی با کانونهای بازنشستگی در جهت ارتقاء شاخص برنامه در طی سال

-برگزاری جلسات شورای سلامت سالمندی در فرمانداری با رابطین کلیه ادارات دولتی و بررسی عملکرد ادارات بصورت فصلی در خصوص برنامه سالمندان