چهارشنبه 2 خرداد 1403  

معرفی

آموزشگاه بهورزی مرکز بهداشت آبادان.

شرح وظایف مرکز آموزش بهورزی:

1- پذیرش بهورز
2-
 تأمین امکانات رفاهی مهارت آموزان
3-
 اجرای برنامه های آموزش نظری عملی و کار آموزی و ترتیب حضور فعال و مستمر مربیان در کلیه مراحل آموزشی
4-
 برگزاری آزمونهای پایان هر پایه و مشارکت در آزمون نهایی
5-
 برگزاری برنامه آموزشی دوره آموزش ماماروستا
6- برگزاری برنامه آموزشی دوره آموزش بهورز ماما
7- تدوین طرح درس روزانه و کلی و چک لیست های آموزشی
8- برگزاری امتحانات هر پایه در طول دوره آموزشی
9- تأمین محیط سالم اجتماعی برای مهارت آموزان در حال تحصیل و نظارت بر رفتار و انضباط آنان
10- بر پایی اردوهای علمی ، فرهنگی ، تفریحی مهارت آموزان بهورز در معیت مربیان
11-
   تشکیل کمیته آموزش از رئیس مرکز بهداشت شهرستان ، مسئولین ستادی بر حسب مورد ، مدیر مرکز آموزش بهورزی
12- مشارکت در آموزش دانشجویان دوره های پزشکی اجتماعی و جامعه نگر
13- مشارکت در ارتقاء برنامه های آموزشی و کارآموزی دانشجویان با همکاری ذانشکده ها
14- مشارکت در جلسات هماهنگی دانشکده ها جهت انتقال مشکلات موجود دوره کارآموزی دانشجویان در مراکز بهداشتی درمانی به آنها
15- برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز با همکاری سایر واحدهای ستادی
16- انتخاب بهورز و مربی نمونه
17- تشکیل شورای بهورزی
18- حضور فعال در جلسات آموزشی و باز اموزی مرکز بهداشت شهرستان و استان
19-
  مشارکت در نظارت بر عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی
20- نظارت مستمر بر فعالیت کارکنان خانه های بهداشت آموزشی و مهارت آموزی و باز خورد به مدیر مرکز مربوطه
21-
  ارسال نتایج نظارت ها و پیشنهاد تشویق و تنبیه کارکنان
22- مشارکت در کمیته های آموزشی و اجرایی مرکز بهداشت شهرستان
23-
 همکاری با مرکز بهداشت در راه اندازی خانه های بهداشت دانش آموزی و مراکز بهداشتی درمانی جدید
24-تمهید مقدمات دریافت دیپلم کار دانش بهورزان
25-مشارکت در امور اداری بهورزان (ارزشیابی سالیانه ،ارتقاء شغلی بهورزان ،تغییر عنوان )
26-پژوهش در عرصه های بهداشتی درمانی
27-تأمین امور رفاهی بهورزان با همکاری امور اداری
28-مشارکت در کمیته نقل و انتقالات به ویژه بهورزان