چهارشنبه 2 خرداد 1403  

معرفی

ریاست مرکز بهداشت.


                                                                                                                          

نام و نام خانوادگی:                         دکتر روح الله شکری

سمت:                                                 سرپرست مرکز بهداشت شهرستان آبادان