چهارشنبه 2 خرداد 1403  

معرفی

واحد خدمات.


شرح وظایف واحد خدمات
۱- نظارت بر امور مربوطه به نگهداری و حراست و نظافت ساختمان و تاسیسات موجود در آن
۲- نظارت بر حسن انجام کار خدمتگزاران و شرکت تاسیساتی مربوطه
۳- تعیین و برآورد و بررسی احتیاجات واحدهای مستقر در ساختمان تحت نظر
۴-تهیه  گزارش‌های لازم و ارائه به مسئولین مربوطه
۵- پیگیری کلیه تقاضاهای ارسالی به واحد خدمات  تا حصول نتیجه
۶- کنترل ورود و خروج متقاضیان و اشخاص وارده به ساختمان
۷- نظارت بر نقل و انتقال اموال و لوازم تحت نظر خود
۸- اقدام برای رفع عیب و نواقص ساختمان‌های تحت نظر خود
۹- انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق
۱۰- جمعداری اموال ساختمان تحت حراست خود در صورت لزوم صدور ابلاغ جداگانه