چهارشنبه 2 خرداد 1403  

معرفی

واحد امور اداری.

شرح  وظایف  امور اداری
1- نظارت برکلیه امور پرسنل تحت سرپرستی و برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف کارگزینی .
2- رسیدگی به پیشنهادات وتقاضاهای واصله مربوط به اموراستخدام ، تبدیل وضع استخدامی، بازنشستگی و برقراری حقوق آنان .
3- شرکت درکمیسیون ها و جلسات مختلف .
4- مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل .
5-
  اتخاذ تدابیر لازم به منظورپیشرفت و بهبود امور جاری .
6- تهیه گزارشات لازم به مقام مافوق .
7- تهیه ضوابط و دستورالعملهای لازم .
شرح وظایف امور دفتری
1- ثبت خلاصه مشخصات  و جریان نامه های وارده و صادره و  موضوع و  شماره آنها در دفاتر مربوطه.
2- تفکیک و
  توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و  پیگیری آنها.
3- تهیه صورت مایحتاج اداری کارمندان، تدارک و
  توزیع آنها.
4- تنظیم دفتر آمار کارکنان.
5- تهیه گزارشات مورد لزوم جهت مقام مافوق.
شرح وظایف بایگان
1- کسب دستورالعملهای لازم درزمینه بایگانی ازسرپرست مربوطه .
2-
  بررسی اسناد و مدارک مربوط به بایگانی .
3- تحویل پرونده به واحدهای درخواست کننده .
4-
  نگهداری مواظبت از اسناد و مدارک .
5-
   تفکیک اسناد و مدارک .
6-
  ضبط اوراق درپرونده های مربوطه .
7- جایگزین نمودن پرونده ها و نظایرآن .
8- شماره گذاری پرونده ها با توجه به تاریخ صدور .
9-
  تهیه گزارش از فعالیتها و مشکلات جهت سرپرست مربوطه .
10 - انجام سایر امور مربوطه در حدود وظایف اداری که از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می گردد

 
شرح وظایف کارگزین
1- کسب دستورالعملهای لازم و برنامه کار از سرپرست مربوطه .
2-
  اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه .
3-
  تهیه پیش نویس نامه ها و احکام استخدامی و رسیدگی به امورمربوط به استخدام ، اخراج ، تغییرمحل خدمت ، انتقال ، تغییرپست سازمانی ، احکام خروج از خدمت ، برقراری مزایا ، اضافه کار ، تعیین حقوق ، معذوریت و نظایرآنها با رعایت قوانین و مقررات استخدامی و اطلاع مقام مافوق .
4-
  نظارت دقیق در حسن انجام تعهد متعهدین خدمت .
5- پاسخگویی به شکایات استخدامی در زمینه های فوق .
6- تهیه خلاصه پرونده کارکنان .
7- رسیدگی به جرائم غیبت ها و تأخیر ورودها بطور نهائی و تهیه و تنظیم احکام جرائم .
8-
  اخذ تقاضانامه مرخصی و بررسی استحقاق کارکنان و صدورحکم مرخصی .
9-
  اخذ گزارشهای ارزشیابی خدمت مستمرکارکنان ، و استخراج نتایج ارزشیابی از روی آنها .
10- تنظیم کارتهای استخدامی و فرمهای مربوطه و اقدام روی آنها .
11- مرتب نمودن اطلاعات و آمار جمع آوری شده و انتقال آنها به پرونده های مربوطه .
12- استخراج اطلاعات لازم از پرسشنامه های مربوط به کارگزینی .
13- نگهداری آمار کارکنان و تغییرات ونقل وانتقالات .
14- تهیه و پیشنویس نامه های ارجاعی .
15- انجام سایر اموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می گردد .
16- تهیه نگارش از فعالیتها و پیشرفتها و مشکلات جهت سرپرست مربوطه .

 
شرح وظایف ماشین نویس
1- ماشین کردن نامه ها  یادداشت های اداری از روی پیش نویس های خطی.
2- ماشین کردن بخشنامه ها و یادداشت ها،گزارشها، مقالات و نامه های چاپی.
3- ماشین کردن احکام استخدامی کارمندان.
4- مقایسه مطالب ماشین شده با نسخه اصلی و تصحیح آنها درصورت لزوم.
5- راهنمایی ماشین نویسان طبقات مادون از نظررعایت اصول مربوط به نامه نگاری و ماشین نویسی .
6- ماشین کردن مطالب اداری و فنی و دقیق .

 
شرح وظایف دبیرخانه
1- شرکت درجلسات مربوط به اتوماسیون اداری در فن آوری اطلاعات.
2-جوابگویی و رفع مشکل و ارائه راهنمایی حضوری و تلفنی اتوماسیون.
3-پیگیری کلیه امور اتوماسیون.
4-دریافت نامه های رسیده به شبکه و مرکز بهداشت.
5-ردیابی سوابق نامه های رسیده.
6-کنترل گردش صحیح مکاتبات اداری.
7-ثبت نامه های ارسالی ازشبکه به سایرسازمانها وادارات.
8-ثبت تاریخ و شماره نامه وارده در نرم افزار.
9-تفکیک ، اسکن و ارسال نامه های واصله به حوزه معاونت بهداشتی از طریق اتوماسیون اداری
  ( اسکن نامه در واقع تصویرالکترونیکی نامه ها می باشند. )
10-پرینت و آماده سازی نامه های صادره ارسالی از طریق اتوماسیون اداری
  به واحد های مورد نظر داخلی یا خارجی
کلیه مکاتباتی که ریاست دانشکده و معاونتهای مربوطه و مدیریت ها ارسال می کنند ثبت و پس از تفکیک از طریق اتوماسیون اداری و یا نامه رسان به مقصد ارسال می گردد.
11-پاسخگوئی واعلام وضعیت سوابق خواسته شده ازطرف ارباب رجوع.
12-تحویل وکنترل کلیه نامه های وارده صادره ماموریتها و بخشنامه ها.
13-ثبت نامه ها طبق موازین و برنامه ها دردفاتر اندیکاتور , اندیکس وکامپیوتری کردن آنها.
14-زیراکس نامه های وارده که بیش ازیک ارجاع داشته باشد.
15-انجام کلیه مراحل پستی نامه ها تا تحویل به اداره پست.
16-انجام کلیه امورنامه رسانی خارج اداره وداخل اداره مربوط به دبیرخانه.
17-ثبت نامه ها در دفاتر ارسال مراسلات و تحویل آنها به واحدهای مختلف.
18-تحویل سریع نامه های فوری به واحدهای ذیربط و ارسال نامه های عادی درفاصله روز.
19-کنترل ثبت اندیکس وکامپیوتری نمودن نامه های مشتریان وتحویل به آنها.