چهارشنبه 2 خرداد 1403  

معرفی

واحد آمار.

واحد آمار یکی از واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان می باشد که  جمع آوری،نظارت و کنترل -جمع بندی آمار   مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی تحت پوشش  _استخراج شاخص های بهداشتی مربوطه و ارسال پس خوراندهای لازم را عهده دار می باشد.
 
  اهداف:
1- کنترل اطلاعات ثبت شده فعالیت های روزمره مراکز
 تحت پوشش
2- جمع آوری اطلاعات و آمار از عملکردهای مختلف مراکز
3- جمع بندی آمار و ارقام و ارسال آن به مراکز بالاتر
4- ارسال پس خوراندهای لازم به مراکز تحت پوشش؛
5- استخراج شاخص های مربوط به فرم های مختلف آماری واصله
6- همکاری با دیگر واحدهای ستادی در جهت پیشبرد برنامه های آماری
 
اهداف اختصاصی:
 1 افزایش ضریب اطمینان به آمارهای واصله از مراکز تحت پوشش
 2- افزایش آگاهی کارکنان مراکز در زمینه آمار های بهداشتی ( رابطین آمار مراکز )
 3- استخراج به موقع آمار و شاخص های بهداشتی
 
بیان نقاط قوت وضعف:
نقاط قوت: جمع بندی دقیق و منظم زیج حیاتی روستایی شهرستان در واحد آمار و هماهنگی با مراکز بهداشتی روستایی و واحد بهداشت خانواده.
ارسال امار تنظیم خانواده (فرم 108)، با هماهنگی با واحد بهداشت خانواده و جمع بندی دقیق موارد مصرفی شهرستان و بستن لوله در زنان واجد شرایط و دارای مشکلات خاص بررسی شده در کمیته.
نقاط ضعف: نقطه ضعف واحد آمار فقط وجود کم ثبتی در گواهی های فوت شهرستان می باشد که به دلیل عدم هماهنگی بین ادارات و بیمارستانهای سطح شهر در ثبت دقیق میباشد.

هدف کلی:
ثبت به موقع و دقیق علت مرگ متوفیان شهرستان آبادان

 
اهداف اختصاصی:
1.
 ثبت به موقع و دقیق علل مرگ ومیر متوفیان شهرستان توسط پرسنل مرکز بهداشتی و درمانی شهرستان آبادان در سال1393 به میزان 100% تعداد متوفیان
2.
 ثبت به موقع و دقیق علل مرگ ومیر متوفیان شهرستان توسط بیمارستانها و ادارات ثبت احوال،پزشک قانونی و سازمان بهشت رضا در شهرستان آبادان در سال1393 به میزان 100% تعداد متوفیان


استراتژی:
استراتژی هدف شماره 1:
1.
 پایش و ارزشیابی دقیق و منظم از مراکز و خانه های بهداشت در خصوص علل و اهمیت ثبت دقیق مرگ و میر.
2.
 آموزش به پرسنل مرکز بهداشتی در خصوص علل و اهمیت ثبت دقیق مرگ و میر.
3.
 هماهنگی و همکاری با شوراهای روستاها در خصوص اگاهی رساندن به بستگان متوفی برای ثبت واقعه
ی مرگ وارائه گواهی فوت به خانه بهداشت.
استراتژی هدف شماره 2:
1.
 هماهنگی با ادارات ثبت احوال،پزشک قانونی و سازمان بهشت رضا و بیمارستانهای سطح شهر