چهارشنبه 2 خرداد 1403  

معرفی

خانه های بهداشت.

 
خانه بهداشت ابوعقاب
خانه بهداشت خزعل آباد
خانه بهداشت ابوخضراوی
خانه بهداشت کوت شنوف
خانه بهداشت ابوشکر
خانه بهداشت نقشه نصار
خانه بهداشت ابوعبود
خانه بهداشت آلبوصید
خانه بهداشت ابوشانک نصار
خانه بهداشت مجری نصار
خانه بهداشت نهرحمید
خانه بهداشت نهرعریض
خانه بهداشت سعدونی
خانه بهداشت آلبوحمید
خانه بهداشت ابودیره
خانه بهداشت نهرسلیم
خانه بهداشت عفادله
خانه بهداشت صیداویه 1
خانه بهداشت صیداویه 2
خانه بهداشت سید حسن حکیم
خانه بهداشت مغیطیه
خانه بهداشت طره خضر
خانه بهداشت طره بخاخ
خانه بهداشت شلحه حاج حسین
خانه بهداشت ثوامر
خانه بهداشت رمیله 1
خانه بهداشت رمیله 2
خانه بهداشت امام حسن عسکری ع
خانه بهداشت نقشه حیر
خانه بهداشت تنگه 1/1
خانه بهداشت تنگه 1/2
خانه بهداشت تنگه 2
خانه بهداشت تنگه 3
خانه بهداشت ابوشانک بهمنشیر
خانه بهداشت ملاکه
خانه بهداشت سیحان
خانه بهداشت نهر ابتر
خانه بهداشت چوئبده 1
خانه بهداشت چوئبده 2
خانه بهداشت چوئبده 3