چهارشنبه 2 خرداد 1403  

معرفی

واحد امور مالی.

شرح وظایف واحد امور مالی

1-آشنائی کامل بر قوانین مالی و بخشنامه ها و دستورالعملها
2-متن حسابها در پایان سال مالی و گزارش توزیع بودجه سال قبل به امورمالی دانشکده در تاریخ مقرر
3-نظارت بر تامین اعتبار مخارج و هزینه های واحد
4-کنترل روزانه فروش قبوض درمانی با مبالغ واریزی به حساب بانک مرکزی
5-نظارت برنحوه چگونگی هزینه های خدمات ارائه شده سرپائی و بستری بر اساس نرخ تعرفه های
تعیین شده
6-پس از ابلاغ تخصیص نسبت اخذ وجه از امورمالی دانشگاه اقدام نماید
7-پس از حصول اطمینان از جهت اسناد و صورت های مالی و مکاتبات لیست به تائید آنها اقدام نماید
8-اسناد مدارک مالی و قیوض درمانی را بدور از دسترس دیگران با حفظ اصول ایمنی و حفاظتی
نگهداری نماید
9-از جهت اجرای ضوابط نگهداری اموال و برگشت وسایل و لوازم تعمیری توسط تدارکات اطمینان حاصل نماید
10-نظارت و کنترل حسابها و دفاتر مالی
اجرای صحیح بخشنامه ها و دستورالعملهای دانشکده
11-اسناد هزینه ها و تراز عملیاتی ماهانه را در موعد مقرر به امورمالی دانشکده ارسال دارد
12-ارائه بموقع لیست حقوقی در هر ماه به دفتر تشکیلات و بودجه

دریافت و پرداخت ( حقوق و دستمزد):
مسئول دریافت و پرداخت می بایست بر همه دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره آگاهی کامل داشته باشد.
1-ثبت کلیه مغایرات احکام پرسنلی در فرمهای کامپیوتری
2-ثبت ساعات اضافه کاری گواهی شده در فرمهای کامپیوتری
3-اصلاح فرمها در صورت داشتن مغایرت
4-درخواست مجوز لازم از رئیس امورمالی جهت واریز خالص حقوقی وغیره پرسنلی به حساب
بستانکاری آنان نزد بانک عامل
5-تنظیم سند موقت بانکی برابر لیست بانکی ارائه شده بعنوان لیست و پرداخت خالص ( مزایای کارمندان)
6-پیگیری کسورات حقوقی و پیوست نمودن کسورات بر اسناد هزینه
7-تنظیم اسناد هزینه های جاری با توجه به تائید مسئول رسیدگی و مسئول اعتبار
8-تهیه فرم (45) خلاصه اسناد پس از تفکیک و ضمیمه نمودن کلیه مدارک مربوط به اسناد
9-ثبت لیست حق الزحمه ولیستهای متفرقه که میبایست به حساب پرسنل واریز گردد درفرمهای کامپیوتری

اعتبارات:
مسئول اعتبارات هزینه می بایست به تمامی قوانین و دستورالعملهای صادره در خصوص تامین اعتبار نمودن اسناد هزینه آگاهی داشته باشد که شامل مراحل زیر است:
1-کنترل براعتبار مصوب و تخصیص صحیح اعتبار
2-جذب منابع بودجه ای از اعتبارات دانشکده به وسیله صدور درخواست وجه
3-نظارت و کنترل به کلیه وجوهات دریافتی از امورمالی دانشکده و مطابقت آن با دفتر اعتبارات واحد
4-تامین اعتبارات اسناد هزینه ای مالی
5-کنترل و نظارت در پرداختها با شرح مواد هزینه
6-نظارت،کنترل و هماهنگی لازم در ارتباط با مانده برنامه های اعتبارات و تطبیق آن با واحد دفتر داری و تنظیم حسابها
7-تراز اعتبارات ماهانه
  و ارائه گزارش به مدیریت محترم شبکه
8-تهیه جدول اعتبارات کلیه بودجه های شبکه از قبیل جاری ، اختصاصی ، عمرانی در ردیف های ابلاغی
9-ثبت ، تطبیق و کنترل کلیه اسناد هزینه با برنامه های مصوب و تخصیص ابلاغی

در آمد:
1-دریافت قبوض از دانشکده و توزیع قبوض به واحدهای درمانی تحت پوشش
2-پیگیری فیش های بانکی حاصل از فروش قبوض به حساب تمرکز غیر قابل برداشت تا حصول نتیجه
3-بررسی تنخواه قبوض درمانی و نظارت کامل بر توزیع قبوض دریافتی از مراجعین به واحدهای درمانی
4-پیگیری انتقال وجوه به حساب خزانه در پایان هر ماه
5-کنترل فیش های دریافتی از واحد ها با صورت حساب بانک تمرکز
6-مکاتبه با دانشکده مبنی بردرخواست وجه درآمد به حساب در آمد واحد
7-تهیه و تنظیم صورت حسابهای موسسات طرف قرار داد و ارسال صورت حسابها تا دهم هر ماه
8-پیگیری وصول مبلغ صورت حسابهای ارسالی موسسات طرف قرارداد
9-کنترل و نظارت بر تنظیم صورت حسابها تا جائی که کسورات به حداقل برسد
10-تنظیم اسناد مربوط به دریافت قبوض و تنخواه قبوض واحدها
انتقال وجوه به حساب خزانه و تنظیم اسناد و صورت حسابهای ارسالی و وصولی موسسات طرف قرارداد

اموال:
1-نظارت و کنترل کلیه اموال منقول و غیر منقول واحد
2-ثبت کلیه اموال منقول و غیر منقول در دفاتر مربوطه
3-کنترل بر ورود و خروج اموال از واحد
4-پیگیری و جمع آوری اموال مازاد و اسقاطی و مکاتبه لازم جهت تعیین تکلیف اموال مذکور و اخذ مجوز فروش یا انتقال به دانشگاه
5-گزارش اموال موجود منقول و غیر منقول هر ماه 6 ماه به رئیس امور مالی و ذیحسابی دانشکده
6-تهیه لیست اموال در هر اتاق و نصب آن در اتاق های مربوطه
7-پیگیری اموال مسروقه و ارائه گزارش های مربوطه تا حصول نتیجه
8- حفظ و حراست از بیت المال
9-بررسی و نظارت بر حساب کلیه اموال منقول و غیر منقول
10-تهیه پرونده جهت اموال منقول و غیر منقول بنحوی که دسترسی به آنها به سادگی صورت پذیرد

بایگانی اسناد مالی:
مسئول بایگانی اسناد می بایست فردی باشد که به اصول بایگانی اسناد و مدارک آشنائی کامل داشته باشد:
1-تحویل اسناد هزینه های انجام شده از مسئول صدور چک بطوریکه به هیچ ارزی در پایان هر ماه با توجه به شماره دفتر صدور ارز باقی نمانده باشد
2-کنترل و پیگیری اسناد تحویلی از مسئول صدور چک در صورتیکه ارزی را تحویل نگرفته باشد بلافاصله رئیس امور مالی را مطلع نماید.
3-تفکیک اسناد هزینه های انجام شده و تحویل اسناد جهت تنظیم فرم 45 به دریافت و پرداخت
4-بایگانی کلیه احکام و مکاتبات پرسنل واحد بصورت پرونده که دسترسی به آنها کاملا آسان باشد
5-همکاری لازم با رئیس امور مالی در خصوص تهیه وتنظیم صورت حسابهای موسسات طرف قرارداد ( درمانی )
6-تهیه و تنظیم سیاهه کسورات قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه به رئیس امور مالی
7-پیگیری و توزیع مکاتبات وارده
  و صادره از امور مالی
8-همکاری با دریافت و پرداخت در خصوص تنظیم مفاصا حسابهای صادره اشخاص
9-بایگانی مکاتبات موسسات و شرکت های طرف قرارداد واحد به نحوی که دسترسی سریع و بموقع به مکاتبات در اسرع وقت صورت پذیرد .