چهارشنبه 2 خرداد 1403  

معرفی

مراکز شهری.

مرکز خدمات جامع سلامت شهری سلمان فارسی
مرکز خدمات جامع سلامت شهری امام حسن(ع)
مرکز خدمات جامع سلامت شهری امیرالمومنین(ع)
مرکز خدمات جامع سلامت شهری زکریای رازی
مرکز خدمات جامع سلامت شهری امام رضا(ع)
مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید باهنر
مرکز خدمات جامع سلامت شهری امام خمینی(ره)
مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید صادقیان
مرکز خدمات جامع سلامت شهری ابن سینا
مرکز خدمات جامع سلامت شهری فارابی
مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید چمران
مرکز خدمات جامع سلامت شهری پنج مهر
مرکز خدمات جامع سلامت شهری الغدیر