چهارشنبه 2 خرداد 1403  

معرفی

واحد آموزش سلامت.واحد آموزش سلامت واحدی است که برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی مرکز بهداشت شهرستان را بعهده دارد برنامه های آموزشی بنحوی باید اجرا گردد که باعث ارتقاء سطح سلامت و ترویج بهداشت در جامعه گردد . این امر زمانی میسر است که آموزشها منجر به تغییر رفتار گردد و تک تک افراد بتوانند در رفع مشکلات و معضلات بهداشتی خود تلاش نمایند و از امکانات موجود خدمات بهداشتی درمانی در جامعه بهرمند گردند.


شرح وظایف کارشناسان آموزش سلامت:
 1. نیاز سنجی آموزشی منطقه
 2. تعیین مشکلات بهداشتی منطقه با همکاری سایر واحدهای ستادی
 3. تشکیل کمیته آموزش سلامت و سازماندهی برنامه های آموزشی
 4. تعیین علل آموزشی مشکلات بهداشتی منطقه ( سهم آموزش ) و برنامه ریزی جهت رفع علل آموزشی مشکلات
 5. اجرای طرح آموزش مبتنی بر شواهد در خانه های بهداشت
 6. اولویت بندی مشکلات بهداشتی در مناطق اجرا کننده طرح آموزش مبتنی بر شواهد با همکاری سایر واحدهای ستادی
 7. تکمیل فرم اولویت بندی مشکلات بهداشتی بر اساس اولویت های تعیین شده و ارسال آن به خانه های بهداشت
 8. تهیه سؤالات پری تست و پست تست بر اساس اولویت های تعیین شده و توزیع آن بین خانه های بهداشت اجرا کننده طرح
 9. اجرای برنامه آموزشی برای گروه های مختلف ( دانش آموزان و ... )
 10. هماهنگی  و همکاری با واحدهای مختلف ستادی جهت اجرای برنامه های آموزشی در مناطق و روستاهای مختلف
 11. برنامه ریزی جهت آموزش در سایر ارگانها همچون کمیته امدادو ... بر حسب نیاز و ارگان درخواست کننده
 12. توانمند کردن بهورزان -  کاردانان مراکز بهداشتی درمانی در خصوص برنامه ریزی آموزشی، مهارت های ارتباطی ، شیوه های مختلف آموزشی
 13. برپایی نمایشگاههای مختلف در سطح شهر با همکاری سایر واحدها به مناسبت های مختلف از قبیل هفته سلامت و ...
 14. برنامه ریزی عملیاتی وتعیین اهداف آموزشی به منظور توسعه فعالیت آموزشی به جامعه
 15. تهیه رسانه های آموزشی از قبیل پمفلت ، پوستر متناسب با نیاز آموزشی گروه هدف
 16. تهیه و توزیع مواد کمک آموزشی همچون پمفلت ، تراکت ، پوستر ، کتابچه ،CD و فیام های آموزشی به مراکز و خانه های بهداشت ، دانشجویان و مراجعین
 17. نظارت بر توزیع مناسب نشریات آموزشی با توجه به نیاز مخاطب در جهت بهبود هزینه اثربخشی
 18. تهیه مقالات آموزشی و ارسال آن جهت درج در روزنامه محلی به مناسبتهای مختلف
 19. همکاری و شرکت در کمیته های مختلف برگزار شده از طرف واحدهای مختلف ستادی
 20. نظارت و ارزشیابی بر کیفیت و کمیت خدمات آموزش سلامت در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت و ارائه پس خوراند
 21. نظارت بر مراکز بهداشتی درمانی شهری ، روستایی ، پایگاههای بهداشتی و خانه های بهداشت تحت پوشش و تکمیل چک لیست  فعالیت آموزشی و تعیین مشکلات منطقه و برنامه ریزی جهت رفع مشکل با همکاری سایر واحدهای ستادی
 22. جمع آوری آمار فعالیت های آموزشی از مراکز و خانه های بهداشت
 23. توزیع جدول گانت(جدول زمانبندی فعالیت آموزشی) به خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی جهت درج فعالیت های آموزشی
 24. تجزیه وتحلیل  گزارش فعالیت های آموزشی ارسال شده از هریک از خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی بصورت فصلی و ارسال آمار فعالیتهای آموزشی انجام شده به استان
 25. جمع آوری گزارش ارزشیابی از برنامه های آموزشی انجام شده توسط بهورزان و دریافت فرم ارزشیابی از کاردانان و کارشناسان مراکز
 26. بررسی سواد بهداشتی مردم منطقه بر اساس تکمیل فرم ارزشیابی
 27. ارزشیابی از جلسات آموزشی برگزار شده توسط بهورزان و پرسنل مراکز
 28. جلب حمایت همه جانبه از گروههای حامی سلامت (بسیج ، طلاب و....) به منظور توسعه مفاهیم سلامت در جامعه
 29. حضور در جلسات آموزشی واحدهای مختلف ستادی و تکمیل چک لیست ارزشیابی ساختاری جلسات آموزشی در جلسات
 30. ارزشیابی مدرسین از جلسات آموزشی

شرح وظایف پزشک در برنامه آموزش سلامت :
1. نیازسنجی آموزشی منطقه
2.
 تعیین اولویت های آموزشی با توجه به مشکلات و معضلات بهداشتی منطقه و نیازسنجی بعمل آمده
3.
 برنامه ریزی آموزشی برای ارتقاء دانش بهداشتی مردم با توجه به اولویت ها و چهره اپیدمیولوژیک جامعه
4.
 آشنایی با شیوه های آموزش به روش نوین و مشارکتی
5.
 آموزش به پرسنل در خصوص شیوه های آموزش به مردم
6.
 تهیه جدول زمانبندی فعالیت آموزشی (جدول گانت)
7.
 ارتقاء دانش و مهارت کارکنان مرکز از طریق نظارت مستمر و آموزش مداوم به منظور بهبود کیفیت خدمات بهداشتی
8.
 ارسال گزارش فعالیتهای آموزشی انجام شده به صورت ماهیانه به مرکز
9.
 تشکیل  حداقل چهار جلسه آموزشی در طول یک ماه توسط پزشک مرکز
10.
 جلب  مشارکت مردم و هماهنگی بین بخشی در  اجرا ی برنامه آموزشی
11.
 پایش ،نظارت و ارزشیابی فعالیتهای آموزشی و ارائه طریق به منظور ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی
12.
 نظارت وتاکید بر استفاده از وسایل کمک آموزشی در مراکز و خانه های بهداشت
13.
 آموزش چهره به چهره در هنگام معاینه بیماران و مشاوره برای حل مشکلات
14.
 تشکیل جلسه درون بخشی با پرسنل مرکز و تهیه برنامه مداخله ای بصورت تیمی ( TPS ) به منظور رفع مشکل بهداشتی منطقه
15.
 نظارت مستمر بر فعالیت های آموزشی کاردانان، کارشناسان و بهورزان خانه های بهداشت جهت رفع نواقص و بهبود کیفیت آموزش
16.
 نظارت ، کنترل آمار فعالیتهای آموزشی و ارسال به موقع به مرکزشرح وظایف کاردان و کارشناس بهداشتی در آموزش سلامت:
1. نیازسنجی آموزشی منطقه
2.
 تعیین ، مشخص نمودن وضعیت موجود در زمینه مسایل و مشکلات بهداشتی مناطق تحت پوشش مرکز و اولویت بندی آنها و مشخص کردن سهم آموزش در هر مشکل
3.
 برنامه ریزی آموزشی بر اساس تعیین اولویت بندی مشکلات بهداشتی منطقه
4.
 تهیه جدول زمانبندی فعالیت آموزشی (جدول گانت)
5.
 طراحی برنامه های مداخله ای در جهت حل مشکل منطقه
6.
 اجرای برنامه آموزشی با روشهای نوین متناسب با مخاطب در منطقه تحت پوشش
7.
 ارزشیابی آموزشها و نتایج آن در منطقه تحت پوشش در جهت تعیین اثر بخشی آموزشی
8.
 نظارت ، ارزشیابی بر اجرای برنامه های آموزشی از نظر کمی و کیفی بر خانه های بهداشت
9.
 همکاری با بهورزان در زمینه آموزشهایی که از عهده بهورزان خارج است
10.
 نظارت بر شیوه های آموزشی که توسط بهورزان در خانه های بهداشت ارایه می گردد با توجه به گروه مخاطب
11.
 ارسال گزارش فعالیتهای آموزشی انجام شده به صورت ماهیانه  توسط مامای خانواده و بصورت فصلی توسط کاردان یا کارشناس منطقه به مرکز
12.
 تشکیل حداقل چهار جلسه آموزشی در طول یک ماه توسط کاردان یا کارشناس مرکز
13.
 ارزشیابی از جلسات آموزشی برگزارشده توسط بهورز و تجزیه و تحلیل اطلاعات
14.
 ارسال فرم ارزشیابی از جلسات آموزش بهورزان به صورت مرتب و منظم به واحد آموزش
15.
 نظارت ، کنترل آمار فعالیتهای آموزشی و ارسال به موقع به مرکز
16.
 تاکید بر آموزش بهورزان در زمینه مواردی که سطح آگاهی آموزش گیرندگان در ارزشیابی بعمل آمده پایین است
17.
 توزیع صحیح نشریات آموزشی از جمله پوستر و پمفلت و .. به خانه های بهداشت و نظارت بر نصب جایگاه مناسب پوسترها در خانه های بهداشت
18.
 گسترش فضاهای آموزشی (مدرسه ، مسجد و ...)
19.
 نظارت وتاکید بر استفاده از وسایل کمک آموزشی در مراکز و خانه های بهداشت
20.
 تقویت مشارکت مردمی در برنامه ریزی ، اجرای  و ارزشیابی مسایل سلامت
21.
 برگزاری جلسه آموزشی جهت بهورزان مناطق تحت پوشش
22.
 پیگیری طرح بسیج سلامت در منطقه و نظارت بر فعالیت های آموزشی فرماندهان پایگاه مقاومت بسیج به نیروههای تحت پوشش
23.
 جمع آوری و ارسال گزارش فعالیت های آموزشی اجرا شده توسط فرماندهان پایگاه مقاومت بسیج به مرکز
24.
 برگزاری جلسات آموزشی جهت فرماندهان پایگاه مقاومت بسیج بر اساس مشکل منطقهشرح وظایف خانه های بهداشت در آموزش سلامت :
-  مشخص نمودن مسایل و مشکلات بهداشتی روستای اصلی و قمر
- تعیین اولویت های بهداشتی
- برنامه ریزی آموزشی در راستای اولویت های بهداشتی
-
  تهیه جدول زمان بندی شده آموزشی (گانت )
-
  آشنایی با شیوه های مختلف آموزش و اجرای برنامه های آموزشی با توجه به گروه مخاطب
-
  تشکیل گروههای رسمی و غیر رسمی جهت آموزش ها
-
  جلب مشارکتهای مردمی برای فعالیت های بهداشتی
-
  تشکیل شوراهای بهداشتی با افراد کلیدی روستا
-
  پیگیری موارد مصوب در صورت جلسات شوراهای بهداشتی محل
- توزیع صحیح نشریات آموزشی ( پمفلت و تراکت ) به مردم منطقه با توجه به گروه مخاطب و استفاده صحیح از رسانه های کمک آموزشی در اجرای آموزش