چهارشنبه 2 خرداد 1403  

معرفی

مراکز وستایی.

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهید رجایی
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ولیعصر کوت شنوف
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ابوشانک نصار
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهدای سعدونی
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی 22 بهمن منیوحی
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خضر نبی ع
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی 15خرداد ابوشانک
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قدس چوئبده
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی والفجر اروندکنار