پنجشنبه 14 اسفند 1399  

معرفی

معاون مرکز بهداشت.


معاون مرکز بهداشت آبادان

مهندس سید احمد موسوی اصل

مدرک تحصیلی
کارشناس بهداشت عمومی