پنجشنبه 14 اسفند 1399  

معرفی

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها.

وظایف واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها
 
 بیماری های غیر واگیر:
1- انجام مطالعات لازم
  در مورد بیماریهای بومی منطقه و تعیین اولویت ها جهت پیش بینی برنامه های اجرایی    
2- تدوین برنامه عملیاتی بیماریهای غیر واگیر منطقه با توجه به اولویت
3- برسی برنامه های عملیاتی مراکز بهداشتی-درمانی و تائید آنها جهت اجرا در سطح مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت تابعه
4- پیش بینی و تهیه لوازم و وسائل مورد نیاز و توزیع آن در بین واحدهای تابعه جهت اجراء عملیات طبق اعتبارات مصوب

 5- همراهی با تیم بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت به منظور بررسی و کنترل و پایش فعالیت مراکز مذکور در زمینه بیماریهای غیر واگیر
6- شرکت در برنامه ریزی
  و اجرای برنامه های آموزش بهداشت
7- دریافت آمار عملیات انجام شده از واحدهای تابعه و تنظیم آنها
 
8- گزارش نهایی و ارائه آن به مسئولین استانی
9- شرکت در جلسات و کمیته ها و کمسیون های مختلف و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی
10- بررسی گزارشهای آماری رسیده از مراکز بهداشتی درمانی
11- تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز و ارائه آن به مقامات و مسئولین ذی ربط
 
12- انجام سایر امور اجرایی
  

بیماری های واگیر:
1- بررسی اپیدمیولوژیکی بیماریهای واگیردار شایع در شهرستان از طریق تکمیل فرم بررسی اپیدمیولوژی بیماریهای واگیر
2- شناسایی ، تشخیص و درمان بیماریهای واگیردار شایع در شهرستان
3- تحت مراقبت قرار دادن بیماری واگیردار نیازمند مراقبت و پیگیری در شهرستان
4- تهیه و تدارک داروهای مورد نیاز بیماران واگیر دار
  
5- بررسی اطرافیان و افراد در تماس با افراد مبتلا به بیماریهای واگیر دار
6- برقراری برنامه آنکال هاری در شهرستان در ساعات غیر اداری و پیگیری و واکسیناسیون افراد حیوان گزیده

  7- هماهنگی بین بخشی و درون بخشی جهت پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر
8- ترسیم نقشه اپیدمیولوژیکی بیماریهای واگیردار شایع در شهرستان
9- شناسایی گروههای در معرض خطر بیماریها و انجام آزمایشات لازم