پنجشنبه 14 اسفند 1399  

معرفی

واحد بهداشت حرفه ای.


شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای مستقر در مراکز جامع سلامت و بازرسین ستادی

•  شناسایی کلیه کارگاهها و واحدهای شغلی منطقه تحت پوشش

•  ثبت اطلاعات عمومی واحدهای کارگاهی در سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار

•  انجام بازرسی اولیه از واحدهای تحت پوشش با نگاهی بر بازرسی هدفمند به صورت یک برنامه اولویت بندی شده بر اساس درجه بندی ریسک خطر کارگاهها و ثبت در سامانه جامع بازرسی

•  پیگیری لازم جهت رفع نواقص بهداشتی موجود بر اساس مقررات جهت صدور اعلام نواقص بهداشتی، اخطاریه بهداشتی و ارجاع به سطوح بالاتر برای پیگرد قانونی کارفرمایان متخلف از موازین بهداشت حرفه ای و ثبت در سامانه جامع بازرسی

•  آموزش شاغلین تحت پوشش به صورت چهره به چهره

•  تهیه و تدوین پمفلت و پوستر های آموزشی برای شاغلین تحت پوشش (با موضوعات تعیین‌شده توسط معاونت بهداشتی)

•  تهیه شاخص‌های بهداشت حرفه‌ای کارگاه‌های منطقه تحت پوشش و نصب در محل

•  تهیه آمار و شاخص طبق پنل مدیریتی به‌صورت فصلی

•  اندازه‌گیری آلاینده‌های محیط کار طبق برنامه‌ریزی مرکز بهداشت شهرستان و تهیه گزارش

•  پیگیری معاینات طب کار شاغلین تحت پوشش

•  همکاری با مرکز بهداشت شهرستان در کلیه فعالیت‌های آموزشی

•  اجرای تمامی طرح‌های بهداشت حرفه‌ای (طرح کنترل صدا، روشنایی، پرتوها، بهداشت کشاورزی، مدیریت حوادث شیمیایی، ارگونومی و ...) طبق دستورالعمل‌های مربوطه